Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
18%
 
13%
 
20%
 
47%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Xuất nhập khẩu vận chuyển hàng hóa qua biên giới; Nội dung liên quan đến các kiến nghị tại Hội thảo

07/06/2021

UBND tỉnh có Văn bản số 2270 /VP - KTTH, ngày 03/6/2021 về việc xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới; Văn bản số 2296 /VP-KGVX, ngày 03/6/2021 về việc đề xuất các nội dung liên quan đến các kiến nghị tại Hội thảo khoa học thường niên năm 2020; Văn bản số 706 /KH-UBND, ngày 03/6/2021 kế hoạch triển khai thu thập thông tin Cung, Cầu lao động năm 2021 trên địa bàn tinh. Văn bản Sở Kế hoạch và Đầu tư số 1405/SKHĐT-DN, ngày 19/6/2021 về việc đề xuất các nội dung liên quan đến các kiến nghị tại Hội thảo khoa học thường niên năm 2020.

Hình ảnh minh họa: Internet
 
Xem văn bản tại đây

1. Văn bản 2270

2. Văn bản 2296

3. Văn bản 706

4. Văn bản Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất các nội dung liên quan đến các kiến nghị tại Hội thảo khoa học thường niên năm 2020