Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI

31/08/2020

Chiều ngày 31/8, Ông Phạm Văn Binh-Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai chủ trì cuộc họp với các Sở: Thông tin & Truyền thông, Khoa học & Công nghệ, Kế hoạch& Đầu tư, Tài chính và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh để trao đổi thống nhất lần cuối những nội dung cần sửa đổi, bổ sung của dự thảo Kế hoạch phát triển thương mại điện tử Gia Lai giai đoạn 2021-2025.

       Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về tầm quan trọng của kinh tế số và thương mại điện tử, về sự phối hợp và phân công nhiệm vụ cụ thể của từng sở và Hiệp hội Doanh nghiệp, về nguồn kinh phí triển khai, về công tác tập huấn-bồi dưỡng doanh nghiệp và một số vấn đề liên quan khác.
        Giám đốc Sở Công Thương đã kết luận tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu để hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch kịp thời trình UBND tỉnh./.
                                                                                               -VPHH-