Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Triển khai Hiệp hội VPA/FLEGT

17/01/2020

Ngày 14/01/2020, Văn phòng UBND tỉnh có công văn gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành liên quan và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về việc chủ động phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan trung ương để triển khai thực hiện Hiệp định đối tác tự nguyện giữa Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và liên minh Châu Âu về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị  và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT).

Hiệp hội Doanh nghiệp sẽ phổ biến hiệp định này đến các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh  để chủ động tiếp cận với  các cơ quan chức năng khi triển khai các nội dung của Hiệp định liên quan đến sản xuất của doanh nghiệp.
Liên hệ văn phòng Hiệp hội: Email:gialaiba@gmail.com,    http://hiephoidoanhnghiep@gialai.org.vn   ĐT 0269.3720.004 Chị Trang
                                                                    - VPHH -