Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH

15/08/2019

Ngày 12/8/2019, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 804/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục được UBND tỉnh mời tham gia thành viên của Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh./.

Toàn văn Quyết định truy cập tại đây.