Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Hướng dẫn áp dụng biện pháp PCTN; Sở Tài nguyên & Môi trường trả kết quả sang Bưu điện tỉnh

25/05/2020

Thanh tra tỉnh có văn bản số 187/TTr-PCTN ngày 20 tháng 5 năm 2020 về việc hướng dẫn áp dụng biện pháp PCTN đối với các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Sở Tài nguyên & Môi trường có văn bản số 187/TB-STNMT ngày 19 tháng 5 năm 2020 về việc chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường sang Bưu điện tỉnh thực hiện.