Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Hỗ trợ doanh nghiệp ảnh hướng bởi dịch Covid19 trong lĩnh vực tín dụng

25/03/2020

 Ngày 23/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - CN tỉnh Gia Lai  có văn bản số 204 về ciệc cung cấp thông tin hỗ trợ doanh nghiệp ảnh hướng bởi dịch Covid - 19 trong tĩnh vực tín dụng.