Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

HỌP THÔNG QUA KẾT QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

26/06/2017

Tại trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai vào chiều ngày 26/6/2017, diễn ra cuộc họp của Hội đồng thẩm định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh bao gồm lãnh đạo:

 Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.
          Hội đồng  đã trao đổi nhiều ý kiến thẩm định về kết quả chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện trong năm 2016. Hội đồng đã thống nhất cao trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt./.
NT