Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
18%
 
13%
 
20%
 
47%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THẢO LUẬN TỔ

05/12/2017

Sáng ngày 04/12/2017, ngày thứ hai của kỳ họp thứ năm, khóa XI, tại trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh đã diễn ra các phiên họp thảo luận tổ về các Báo cáo tình hình phát triển kinh tê - xã hội năm 2017.

Tại phiên thảo luận này, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã tham gia phát biểu thảo luận  và kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh và UBND tỉnh các nội dung có liên quan đến doanh nghiệp như: Kịp thời xây dựng và triển khai chương trình khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh, xây dựng chương trình hỗ trợ thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp, chấn chỉnh công tác thanh kiểm tra doanh nghiệp, ban hành kế hoạch sản xuất tiêu thụ thực phẩm sạch, giao một đơn vị chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chấn chỉnh công tác đấu thầu, chống buôn lậu xăng dầu./.