Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Gia Lai phê duyệt khung Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh

12/01/2018

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 937/QĐ-UBND về việc phê duyệt Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai, phiên bản 1.0.

Xây dựng Khung Kiến trúc CQĐT tỉnh nhằm tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở dữ liệu. Ảnh: N.T

Kiến trúc Chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh là Chính quyền ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, tăng cường công khai, minh bạch thông tin, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Khung Kiến trúc Chính quyền Điện tử tỉnh gồm: mô hình Khung Kiến trúc CQĐT tỉnh, nền tảng triển khai CQĐT cấp tỉnh (LGSP), mô tả chi tiết các thành phần còn lại trong sơ đồ tổng thể Khung Kiến trúc CQĐT tỉnh, các yêu cầu đối với thành phần Kiến trúc CQĐT, nguyên tắc và minh họa triển khai các ứng dụng, các tiêu chuẩn công nghệ thông tin  áp dụng cho Khung Kiến trúc CQĐT, kế hoạch và trách nhiệm triển khai các thành phần trong Kiến trúc.

Xây dựng Khung Kiến trúc CQĐT tỉnh nhằm tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở dữ liệu.Việc xây dựng Khung Kiến trúc CQĐT ở các cấp đóng vai trò quan trọng trong phát triển CQĐT. Đặc biệt, khi việc triển khai ứng dụng CNTT trong các tỉnh, thành phố ngày càng phát triển. Kiến trúc CQĐT thể hiện thiết kế tổng thể các thành phần trong CQĐT của cơ quan nhà nước, chức năng, mối quan hệ giữa các thành phần. CQĐT có 4 giai đoạn phát triển. Theo đó, hiện trạng phát triển CQĐT tỉnh Gia Lai đang trong quá trình hoàn thiện Giai đoạn 2. Định hướng đẩy mạnh xây dựng Khung Kiến trúc CQĐT tỉnh theo chiến lược phát triển KT-XH của tỉnh, định hướng kỹ thuật Khung Kiến trúc CQĐT, định hướng tin học hóa các thủ tục hành chính, lựa chọn danh sách các nghiệp vụ liên thông và các nguyên tắc xây dựng Khung Kiến trúc CQĐT...
Lộ trình tổ chức triển khai Kiến trúc CQĐT tỉnh theo 3 giai đoạn (2018-2019; 2019-2020; từ 2021) thông qua các giải pháp về tài chính, về tổ chức triển khai, nguồn nhân lực và cơ chế chính sách.
UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính cùng các sở, ban, ngành, UBND huyện , thị xã, thành phố và các tổ chức có liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các nội dung của Kiến trúc CQĐT tỉnh.

Ngọc Thu