Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Danh sách hòm thư góp ý điện tử và đường dây nóng các đơn vị trên địa bàn tỉnh

27/05/2020

Căn cứ theo Kế hoạch số 1512/KH-UBND ngày 08/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp quốc gia năm 2019 và định hướng đến 2021.

fa0ee35ec2ee38b061ff.jpg
5c3adfa7fe1704495d06.jpg
Thanh tra tỉnh gửi 
Danh sách hòm thư góp ý điện tử và đường dây nóng các đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai để Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đăng lên trang thông tinh điện tử của Hiệp hội theo quy định.
                                                                        -VPHH-