Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
20%
 
47%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH NỔI BẬT TRONG TUẦN TỪ 25/02-01/3

04/03/2019

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; công bố Danh mục TTHC mới và TTHC bãi bỏ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách  hành chính,… là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần từ ngày 25/02-01/3/2019.

1.     Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Ngày 28/02/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND về Quy định hệ số điều chỉnh giá đất gọi tắt là hệ số K năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Theo đó, Quyết định này quy định hệ số điều chỉnh giá đất (gọi tắt là hệ số K) năm 2019 để xác định giá đất cụ thể, giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật bằng phương pháp hệ K trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019. Đối tượng áp dụng là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; cơ quan có chức năng xác định giá đất cụ thể bằng phương pháp hệ số K và tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 gồm: Hệ số điều chỉnh đối với đất ở đô thị; đất thương mại dịch vụ tại đô thị và nông thôn; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ; đất phi nông nghiệp khác; đất khu công nghiệp; đất ở nông thôn; đất trồng cây lâu năm; đất trồng lúa nước 02 vụ trở lên; đất trồng cây hàng năm khác, đất nông nghiệp khác; đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; đất nuôi trồng thủy sản; đất ở các khu quy hoạch của các huyện, thị xã, thành phố. Hệ số điều chỉnh giá đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp tại đô thị và nông thôn. Hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất nông nghiệp trong phạm vi địa giới hành chính phường, phạm vi khu dân cư thị trấn, khu dân cư nông thôn; đất trồng lúa nước 01 vụ; đất trồng lúa nương. Quyết định này có hiệu lực thị hành từ ngày 10/3/2019.

2.     Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai

Ngày 26/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 401/UBND-CNXD về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các địa phương rà soát các vụ việc khiếu kiện tồn đọng, kéo dài, có biện pháp giải quyết phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, của người sử dụng đất và của nhà đầu tư, nhất là các dự án có liên quan đến việc thu hồi đất. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm sai phạm, đảm bảo công khai, minh bạch, nhất là sai phạm liên quan đến đất đai theo đúng quy định của pháp luật. UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn, giải quyết theo thẩm quyền quy định.

3.     Công bố Danh mục TTHC mới và TTHC bãi bỏ

Ngày 25/02/2019, UBND tỉnh ban hành các Quyết định số 309, 310, 311, 312/QĐ-UBND về việc công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính (TTHC) mới và bãi bỏ 04 TTHC trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; công bố danh mục gồm 02 TTHC mới và bãi bỏ 01 TTHC trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn; công bố danh mục gồm 04 TTHC mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và công bố danh mục gồm 02 TTHC mới và bãi bỏ 02 TTHC trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố.

4.     Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách  hành chính

Ngày 27/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 416/UBND-KGVX chỉ đạo về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ cải cách hành chính (CCHC). Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND Các địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã được đầu tư; phối hợp với sở Thông tin và Truyyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức và người dân thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; đồng thời, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp ứng dụng mạng xã hội Zalo để trao đổi thông tin với chính quyền, thực hiện các dịch vụ công ích trực tuyến. Bên cạnh đó, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng thư điện tử công vụ (…@gialai.gov.vn), hệ thống văn bản điện tử kết hợp chữ ký số. Riêng đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động bố trí kinh phí từ năm 2019 đầu tư hệ thống hội nghị truyền hình đến cấp xã để đảm bảo họp trực tuyến từ Trung ương đến cơ sở theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh ủy. Triển khai đầu tư hệ thống một cửa điện tử đồng bộ đến 100% xã/phường/thị trấn, đảm bảo đến hết tháng 6/2019 hoàn thành xong việc xây dựng, vận hành  hệ thống một cửa điện tử để đưa vào sử dụng và tích hợp trên hệ thống của tỉnh. Có biện pháp tổ chức kiểm tra, chỉ đạo việc thực hiện tại địa phương mình, nhất là UBND cấp xã. Chú trọng triển khai đầu tư xây dựng các trang thông tin cấp xã hoặc trang thông tin điện tử thành phần trên Trang/Cổng thông tin điện tử (Web/Portal) của huyện, thị xã, thành phố; đầu tư phần mềm “Quản lý giao việc". Nâng cấp hạ tầng CNTT tại các cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương và bố trí kinh phí duy trì các hệ thống để đảm bảo thực hiện các ứng dụng CNTT mà tỉnh và các địa phương đã và đang đầu tư. UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương về chuyên môn, kỹ thuật trong đầu tư hệ thống hội nghị truyền hình đến cấp xã và các phần mềm dùng chung của tỉnh. Ngoài ra, hướng dẫn các địa phương, đơn vị sử dụng thống nhất một phiên bản phần mềm “Quản lý văn bản và điều hành", phần mềm “Một cửa điện tử liên thông"; thực hiện đồng bộ, tích hợp phần mềm “Quản lý văn bản và điều hành", phần mềm “Một cửa điện tử liên thông", phần mềm “Quản lý giao việc" vào chung một phần mềm để thuận tiện và thống nhất trong việc sử dụng và vận hành, nâng cấp toàn tỉnh. Hướng dẫn các đơn vị, địa phương sử dụng các ứng dụng của mạng xã hội Zalo trong công tác giải quyết TTHC. Thông qua mạng xã hội để công khai các kênh thông tin như: Phản ánh kiến nghị; đường dây nóng; tài liệu quy hoạch; thông tin tuyển dụng; dự án kêu gọi đầu tư, … đến công dân, doanh nghiệp. Phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh tham mưu các biện pháp ứng dụng CNTT tin và viễn thông nhằm hiện đại hóa nền hành chính nhà nước của tỉnh; nghiên cứu, xây dựng số điện thoại tổng đài phục vụ giải đáp thắc mắc, kiến nghị, TTHC cho người dân và doanh nghiệp.

5.     Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019

Ngày 01/3/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 440/KH-UBND về thực hiện công tác quản lý nhà nước (QLNN) về thanh niên năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu của Kế hoạch là tiếp tục tăng cường công tác QLNN về thanh niên, thực hiện có hiệu quả các nhiện vụ trọng tâm năm 2019 nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên tỉnh Gia Lai. Đồng thời, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh  niên theo ngành, lĩnh vực. Tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách cho các đối tượng thanh niên, các nội dung liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thanh niên phát triển toàn diện, nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp của thanh niên trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Theo đó, trong năm 2019 UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND cấp huyện và các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung trọng tâm sau: Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu trong Nghị quyết số 45; các mục tiêu, chỉ tiêu trong Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020) và Chương trình phát triển thanh niên Gia Lai đến năm 2020, Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam của UBND tỉnh. Tổ chức tập huấn kỹ năng QLNN về thanh niên. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ và Thông tư số11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ Nội vụ ban hành Bộ Chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam; triển khai thực hiện Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 05/12/2017  và Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên.

                                                                                                                                                     Mai Đào