Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
12%
 
19%
 
49%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Nhiệm vụ - Quyền hạn

Nhiệm vụ
     1.Tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản pháp luật trong kinh doanh, quyền thương hiệu sản phẩm và công nghệ sản xuất đến các hội viên;
      2.Thu nhập ý kiến, nguyện vọng của hội viên để kiến nghị về việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật kinh doanh tới cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm ngày càng hoàn thiện thể chế, tạo ra môi trường  đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp thuộc mọi thành phần.
      3.Thực hiện các quyền do Hội viên ủy quyền theo quy định của pháp luật.
     4.Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của Hội viên khi bị xâm hại; tổ chức hòa giải khi có tranh chấp giữa các Hội viên.
      5.Thực hiện các hoạt động khuyến khích sáng tạo và các hoạt động xã hội khác;
     6. Giúp đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ Việt Nam và ở nước ngoài; hợp tác với các tổ chức tương ứng của địa phương khác và quốc tế trong việc phát triển công nghiệp sản xuất-kinh doanh, giải trí, bảo vệ quyền sở hữu thương hiệu hàng hóa theo quy định của pháp luật.
    7.Tiến hành các hoạt động xây dựng, quảng bá và nâng cao uy tín doanh nghiệp, doanh nhân, hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam; thúc đẩy các dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển quan hệ kinh doanh và đầu tư ở trong và ngoài nước thông qua các biện pháp như: chắp mối và giới thiệu bạn hàng, cung cấp thông tin, hướng dẫn và tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu, khảo sát thị trường, hội thảo, hội nghị, hội chợ triển lãm và các hoạt động xúc tiến khác.
      8.Tham gia xây dựng và thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế; tham gia các Hội nghị, các đoàn đàm phán về kinh tế và thương mại phù hợp với quy định của Nhà nước.
     9. Điều tra, khảo sát các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để tham mưu cho tỉnh trong công tác xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển doanh nghiệp trên địa bàn hàng năm 5 năm.
    10. Phối hợp với các ngành liên quan để tổ chức việc xác nhận các sản phẩm, tác phẩm, các hoạt động của Hiệp hội và hội viên đã thực hiện có giá trị thực tiễn, đem lại lợi ích thiết thực cho xã hội. Tham gia công tác khen thưởng và tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh Gia Lai.
     11. Báo cáo theo định kỳ hàng năm và đột xuất cho các cơ quan Nhà nước liên quan.
    12. Thực hiện những công việc khác mà Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai giao hoặc các tổ chức khác ủy quyền theo quy định của pháp luật.
Quyền hạn của Hiệp hội
    1. Lập các pháp nhân thuộc Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
   2. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, hội thi, các khóa đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động khác trong lĩnh vực sản xuất và lưu thông các sản phẩm.
    3. Quan hệ với các cơ quan và tổ chức liên quan.
    4. Quan hệ, hợp tác với các tổ chức quốc tế liên quan theo quy định của pháp luật.
   5. Mở lớp đào tạo, liên doanh liên kết với các tổ chức, trường học nghiệp vụ để đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho Hội viên.

     - Tạo điều kiện để các Doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức về quản lý kinh tế, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học – công nghệ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hội viên, là đại diện hợp pháp cho các Doanh nghiệp trong quan hệ đối nội, đối ngoại nhắm mục đích phát triển kinh tế - xã hội theo đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước để thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh.
      - Thu thập thông tin, các văn bản về chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến hoạt động kinh doanh để cung cấp cho  các doanh nghiệp thành viên trong Hiệp hội.
       - Hướng dẫn, tư vấn, cung cấp thông tin về thương mại, pháp lý kinh tế, khoa học, công nghệ, kỹ thuật cho các thành viên. Trao đổi thông tin, ý kiến giữa các doanh nghiệp với nhau và với các tổ chức và doanh nghiệp nước ngoài.
       - Tổ chức các diễn đàn, đối thoại các cuộc tiếp xúc giữa các doanh nghiệp, người sử dụng lao động với các cơ quan Nhà nước, đối thoại “công tư” để trao đổi thông tin, ý kiến về các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp và môi trường kinh doanh.
-  Tiến hành những hoạt động cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp và người sử dụng lao động trong các quan hệ kinh doanh trong nước và quốc tế.
-  Tổ chức các hoạt động giải trí lành mạnh, tham quan du lịch, tìm hiểu thị trường trong và ngoài nước, các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư, tổ chức nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước, mời, đón tiếp giới thiệu các đoàn và tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước tìm kiếm thị trường đầu tư tại Gia Lai, tổ chức các hội nghị hội thảo, các chương trình đào tạo…
-  Giúp các doanh nghiệp thành viên giải quyết các tranh chấp, bất đồng trong quan hệ kinh tế giữa các thành viên trong Hiệp hội và các thành viên với các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước thông qua thương lượng, hòa giải.
-  Tổ chức tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp thành viên thực hiện nghiêm chỉnh phát luật trong kinh doanh, xây dựng mối quan hệ lành mạnh, bảo vệ môi trường, tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với khả năng của mình.
-  Phát triển và xây dựng tổ chức Hiệp hội ngày càng lớn mạnh cả về chất lẫn lượng.
-  Các thành viên Hiệp hội đoàn kết giúp đỡ nhau, trao đổi kinh nghiệm trong kinh doanh, hỗ trợ nhau và chia sẽ những nguồn lực nhằm tăng cường khả năng thành công trong kinh doanh.
-  Tiếp nhận các nguồn kinh phí tài trợ của các tổ chức, cá nhân đầu tư nhắm giúp đỡ Hiệp hội hoạt động có hiệu quả.
-  Thực hiện các nhiêm vụ khác mà UBND tỉnh Gia Lai giao hoặc các tổ chức khác ủy quyền.